مجتمع ثامن نور توس

اعتماد به نور، بی پایان است

مقاطع تحصیلی

مجتمع آموزشی ثامن نور مجموعه ای یکجا و منسجم از سه واحد آموزشی است.

پلی به سوی موفقیت

هـدف مـا از آمـوزش همـه جانبـه، تربیت دانش آموزانی سـخت کوش، با نشـاط و متعادل اسـت. زیرا بر آن باوریـم کـه تنهـا چنیـن افرادی مـی تواننـد در زندگی اجتماعـی و فردی خـود موفق باشـند و مجتمع فرهنگی و آموزشی ثامن نورتوس بر آن اسـت که سـکوی مسـتحکمی بـرای موفقیـت آینده ی فرزندانمان مان بسازد. از آنجایـی کـه ورود بـه دانشـگاه هـای معتبـر و تحصیلات عالی، الزمه ی موفقیت اسـت، پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان عمده ترین دغدغه ماسـت و پیشـرفت تحصیلی نتیجه ی مسـلم تمام آنچه اسـت کـه در طـی سـال هـا آموزش همـه جانبـه در مدرسـه فـرا می گیرنـد. فرازهـای ایـن آموزش عبارتنـد از: اسـتقلال، اندیشـه ورزی، مهـارت هـای اجتماعی و مسـئولیت پذیری. بیش از بیسـت دوره فارغ التحصیلان موفق ما در جامعه در تمام سـطوح حرفه ای و شـخصی کارنامه ای درخشـان برای مجتمع آموزشـی خود هسـتند. آنان همگی راه شـان را در جامعه و مهم تر از آن به سـوی خود شـکوفایی پیدا کـرده اند.

رسالت مجتمع

از طریق آموزش همه جانبه در محیطی ، پر تلاش ، با نشاط و متعال یادگیرانی با ایمان پرورش دهیم که مستقل ، اندیشمند ، اجتماعی ، مسولیت پذیر و متکی به نفس باشند.

چشم انداز مجتمع

مدرسه ای که همه آن را خانه خود بدانند و نه تنها دانش آموزان بلکه اولیاء دانش آموزان و معلمان نیز در آن به یادگیری عشق بورزند.

رویکرد مجتمع

از ابتدای کار، به آموزشی همه جانبه و فراتر از کتاب‌های درسی با رویکرد پژوهش محور پرداخته‌ایم و امکانات مدرسه، نقش مهمی را در برنامه‌های درسی ما ایفا کرده است.

معرفی موسسه فرهنگی آموزشی ثامن نور توس

فعالیت های فرهنگی

جدیدترین اخبار