تندرستی و ورزش

رویکرد به «ورزش دانش آموزی» در مجتمع آموزشی ثامن نور توس، یک رویکرد جدی و باور راستین و دارای اولویت_ و نه امری ظاهری و تصنعی_ بوده است.

درباره ی دپارتمان تندرستی و ورزش

رویکرد به «ورزش دانش آموزی» در مجتمع آموزشی ثامن نور توس، در تمامی این سالها و از ابتدای تأسیس در ابتدای دهه ی ۰خورشیدی، همواره یک رویکرد جدی و باور راستین و دارای اولویت_ و نه امری ظاهری و تصنعی_ بوده است. گواه درستی این سخن، اختصاص بودجه ی ویژه و درخور برای ورزش دانش آموزان است. در این راستا مربیان تخصصی در رشته های ورزشی، مانند: مینی بسکتبال و بسکتبال، هندبال، مینی والیبال و والیبال، دفاع شخصی و تیراندازی و نیز برخی رشته های دیگر، به کار گرفته شده اند. همچنین با درنظر گرفتن ساعت های اضافه، از سالن های تخصصی ورزشی در سازمان تربیت بدنی آستان قدس رضوی، برای ورزش فرزندان مان استفاده می شود. تاکنون و در سال های اخیر، شمار قابل توجه و پرتعدادی از دانش آموزان با استعداد در رشته های گوناگون ورزشی، در رقابت های شهری، استانی و کشوری دانش آموزی، برای خود، خانواده و مدرسه و شهر و دیارمان، افتخار آفریده اند

افتخارت

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال

نام و نام خانوادگی

نفر دوم استانی رشته بسکتبال