دست ورزی/ کار و حرفه و فناوری

آموزش هنرهای دستی و کار کردن با نرم افزارها و برنامه های کاربردی در کارگاه رایانه(کامپیوتر) توسط مربیان متخصص مجتمع ثامن نور توس

درباره ی دپارتمان دست ورزی

این روزها همه از «مهارت» نسل جوان و نوجوان می گویند. «مهارت» فرزندان، دغدغه و مسأله ی ما نیز است. برای همین، دپارتمان دست ورزی را راه اندازی کرده ایم. روند کار به این شکل است که «مربیان تخصصی» _ فراتر از پودمان های مصوب آموزشی وزارتخانه_ هنرهای دستی گوناگون و رایج در جامعه را به دانش آموزان یاد می دهند. هنرهای دستی و کار کردن با نرم افزارها و برنامه های کاربردی در کارگاه رایانه(کامپیوتر)، گوشه ای از برنامه های آموزشی این دپارتمان _ در راستای رونق کارآفرینی _ است

گالری